De Ontmoeting, gevestigd aan De Bekroning 2, 3823 AE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgetekend 15 mei 2018.

Contactgegevens

De Ontmoeting, De Bekroning 2, 3823 AE Amersfoort Tel 033 4562805,

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Ontmoeting verwerkt geen persoonsgegevens via haar website, omdat er geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Persoonsgegevens die De Ontmoeting nodig heeft worden rechtstreeks aan de betrokkene gevraagd.

De Ontmoeting is gelinkt aan Facebook.

Er worden gegevens opgeslagen van (met aangegeven document van vastlegging):

  • vrijwilligers  (vrijwilligersovereenkomst, Sleutelovereenkomst, Excellijst vrijwilligers)
  • huurders van de bedrijfsruimte (gebruiksovereenkomst)
  • de huurder van de bedrijfswoning. (huurcontract)
  • contactpersonen van leveranciers en dienstverleners waarmee De Ontmoeting samenwerkt (Excellijst contactpersonen)
  • donateurs (intekenlijst en Excellijst donateurs)

De overeenkomsten, contracten en intekenlijsten worden bewaard door bestuur cq. coördinator.

De Excellijsten zijn op de PC opgeslagen. Deze is beveiligd met een wachtwoord.

Het wachtwoord is alleen bekend bij de coördinator en de voorzitter van het bestuur.

De gegevens die worden vastgelegd, zijn:

  • Naam
  • Adres, postcode en woonplaats 
  • Emailadres
  • Telefoonnummer (niet van donateurs)
  • Geboortedatum (alleen van vrijwilligers, voor verjaardagskaart)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Ontmoeting verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Ontmoeting verwerkt voormelde persoonsgegevens uitsluitend voor het onderhoud van contact met de betrokken persoon. In geval van communicatie per email aan meerdere personen, worden deze adressen in een BCC geplaatst en zijn derhalve niet zichtbaar voor andere ontvangers van de email.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ontmoeting neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ontmoeting) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Ontmoeting bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens zijn enkel en alleen ten behoeve van het eigen gebruik van De Ontmoeting  bestemd en worden niet aangewend voor verspreiding aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Ontmoeting gebruikt voor haar website alleen technische en functionele cookie en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy, hieronder valt Google analytics voor het bijhouden van het aantal bezoekers. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die De Ontmoeting gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan De Ontmoeting hiermee haar website optimaliseren. bezoekers van de website kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van haar browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Genoemde personen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via een verzoek aan de coördinator van De Ontmoeting.

De Ontmoeting wijst op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ontmoeting neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk gewekt is dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur van De Ontmoeting.